PROJECT INFORMATION:

  • Name: 9243MA 2X PLANT STACKS
  • Scope of work: Supply of raw material, Manufacture, full trial assembly, surface treatment, packing
  • Location: Jorf Lasfar, Morocco
  • Contractor: Baltec IES Pty. Ltd (Australia)
  • Client/Owner: Intecsa S.A
  • Volume of Work: 350Tons
  • Duration: 01/2020 – 06/2020

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *