Thực hiện nội dung công văn số 103-CV/ĐU ngày 27/7/2016 của Đảng ủy Tổng Công ty về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, hội nghị sẽ trực tuyến 11 điểm cầu tại Vũng Tàu, Tp. HCM, Sóc Trăng, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Bình, Thanh Hóa và Hà Nội.

Ngày 05/08/2016 tại Khách sạn Thiên Ấn Riverside, Đảng ủy Công ty PTSC Quảng Ngãi đã tổ chức học tập Nghị quyết, với sự tham gia của 117 Đảng viên các Chi bộ trực thuộc tại 2 điểm cầu Quảng Ngãi và Thanh Hóa.

Tại hội nghị Chương trình đã triển khai thực hiện các nội dung như: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020; Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa X1) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bô chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Hình ảnh tại Hội nghị
Hình ảnh tại Hội nghị

Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đai hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, các cấp ủy, tổ chức Đảng trực tiếp là người đứng đầu, chịu trách nhiệm chỉ đạo, chủ trì việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng, kế hoạch hành động của cá nhân thưc hiện Nghị quyết Đại hội. Theo đó, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động thực hiện phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mói, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

Tin: Nguyên Trang

Ảnh: Thành Luân