PROJECT INFORMATION:

  • Name: Package 3 – Provision of service for the 3rd  Turn-around of Dung Quat Refinery for Area A3 and utility, off-site 1,  ETP and PP Unit
  • Scope of work: Repair & Maintenance
  • Quantity: more than 1.000 work items
  • Location: Dung Quat Refinery, Quang Ngai
  • Owner: Binh Son Refining & Petrochemical Company Limited
  • Duration: 06/06/2017 – 06/07/2017

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *