Thông báo về việc mời tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

Thông báo về việc mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2021
Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021
Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021
Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021
Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty năm 2021
Tờ trình thông qua nội dung các Quy chế Quản trị nội bộ Công ty năm 2021
Tờ trình về công tác Nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2021
Tờ trình thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021
Mẫu Phiếu biểu quyết, lấy ý kiến
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC năm 2021

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.