PROJECT INFORMATION:

  • Name: 8800 MA 2x GT13E2 BYPASS, IPP OKPAI PHASE 2 NIGERIA, SAIPEM
  • Scope of work: Procurement of raw material & Manufacture
  • Location: Nigeria
  • Quantity: 580 tons
  • Owner: SAIPEM
  • Duration: 11/2017 – 05/2018

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.