Sự phát triển toàn diện và vượt trội của PTSC Quảng Ngãi như ngày hôm nay là nhờ ý chí, lòng quyết tâm, khát vọng vươn lên cùng với tinh thần đoàn kết đồng lòng của tập thể CBCNV trong toàn Công ty, trong đó vai trò và trách nhiệm của Ban Lãnh đạo – quản trị Công ty qua các thời kỳ vô cùng quan trọng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Ông: Phạm Văn Hùng

CHỦ TỊCH HĐQT

 

Ông: Lê Hồng Phong

THÀNH VIÊN HĐQT

 

Ông: Nguyễn Khắc Dũng

THÀNH VIÊN HĐQT

BAN GIÁM ĐỐC

Ông: Lê Hồng Phong

GIÁM ĐỐC


Ông: Nguyễn Văn Chinh

PHÓ GIÁM ĐỐC


Ông: Ngô Tấn Quảng

PHÓ GIÁM ĐỐC

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.