Thư mời Tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019

Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

1. Báo cáo HĐQT năm 2019

2. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát

4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019

6. Tờ trình thù lao thành viên HĐQT va BKS năm 2019

 

 

 

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.