Sáng ngày 28/03/2015, Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi PTSC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015,với sự tham gia của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty và số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp là 102/178 người, đại diện 29.859.600 cổ phần, chiếm 99.532% tổng số phiếu.

                Về dự Đại hội có sự tham gia của Đ/c Thái Quốc Hiệp – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty; Đ/c Nguyễn Trần Toàn – Ủy viên Ban thường vụ, Phó Tổng Giám Tổng Công ty PTSC, Chủ tịch HĐQT Công ty PTSC Quảng Ngãi và đại diện các Bộ phận của Công ty.

                Thay mặt Ban Giám đốc Công ty, Đ/c Phạm Văn Hùng – Giám đốc Công ty, Thành viên HĐQT đã báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015; đồng thời tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của PTSC Quảng Ngãi trong năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Theo đó, trong năm 2014 PTSC Quảng Ngãi đã đạt doanh thu thực hiện các dịch vụ căn cứ Cảng, logistic và đại lý tàu biển 88,84 tỷ đồng, đóng góp 16,04% trên tổng doanh thu, tăng 7,69% so với kế hoạch năm 2014 (82,5 tỷ đồng) và đạt 74,54% so với thực hiện năm 2013 (119,19 tỷ đồng). Đối với dịch vụ tàu lai dắt và tàu chuyên ngành dầu khí doanh thu thực hiện là 169,01 tỷ đồng, đóng góp 30,51% trên tổng doanh thu, tăng 0,01% so với kế hoạch năm 2014 (169,0 tỷ đồng) và đạt 84,08% so với thực hiện năm 2013 (201,02 tỷ đồng). Doanh thu dịch vụ Bảo dưỡng sửa chữa và cung cấp vật tư thiết bị cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất là 110,42 tỷ đồng, đóng góp 19,93% trên tổng doanh thu, tăng 0,38% kế hoạch năm 2014 (110,0 tỷ đồng). Doanh thu thực hiện dịch vụ cơ khí dầu khí và xây lắp công trình công nghiệp, dịch vụ khác là 185,64 tỷ đồng, đóng góp 33,51% trên tổng doanh thu, tăng 34,03% so với kế hoạch năm 2014.

DSC_0036

                Tại Đại hội, các cổ đông đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình theo đúng trình tự quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty , bao gồm: Báo cáo hoạt động năm 2014 và Kế hoạch năm 2015 của Hội đồng Quản trị; Báo cáo tình hình SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015; Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2014 và Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2015 của Ban kiểm soát; Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch tài chính năm 2015; Tờ trình về việc bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát; Tờ trình về thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015; Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty.

                Với những kết quả đạt được trong năm 2014 và truyền thống đoàn kết, hăng say lao động, sáng tạo trong công việc của CBCNV PTSC Quảng Ngãi, có thể nói rằng năm 2015 là năm bản lề để PTSC Quảng Ngãi vượt qua khó khăn, xây dựng lại hình ảnh, uy tín của mình và từng bước phát triển mạnh, bền vững trong những năm tiếp theo.

Tin: Nguyên Trang

Ảnh: Hoàng Vũ