Thông báo về việc chấp thuận Công ty đại chúng và chốt danh sách Cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM

Vector-Smart-Object

Vector-Smart-Object1

Leave your comments

Your email address will not be published.