Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ đối với Ông Ngô Tấn Quảng – Phó Giám đốc Công ty

Xem quyết định

Leave your comments

Your email address will not be published.