PROJECT INFORMATION:

  • Name: The provision of construction work for Piping project – Package ME8/B5
  • Scope of work: Construction
  • Quantity: 600 tons (Steel Structure), 160.000 ID (Pipe)
  • Location: Dung Quat Refinery, Quang Ngai
  • Owner: Binh Son Refining & Petrochemical Company Limited
  • Duration: 01/2007 – 03/2009

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *