PROJECT INFORMATION:

  • Name: The provision of all construction works for Additional Sulfur Recovery Unit Project – Dung Quat Refinery (SRU-2)
  • Scope of work: Construction
  • Quantity: 300 tons (Steel Structure), 30.000 ID (Pipe)
  • Location: Dung Quat Refinery, Quang Ngai
  • Owner: Binh Son Refining & Petrochemical Company Limited
  • Duration: 03/2014 – 06/2015

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *