PROJECT INFORMATION:

  • Name: 8862 – MA 7x EXHAUST SYSTEMS, ARGENTINA, VOGT POWER
  • Scope of work: Procurement of raw material & Manufacture
  • Location: Argentina
  • Quantity: 202 tons
  • Owner: VOGT POWER
  • Duration: 04/2018 – 11/2018

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *