PROJECT INFORMATION:

  • Name: Processing of equipment for TSK Electrónica Y Electricidad, S.A, Project Renaissance
  • Scope of work: Procurement of raw material & Manufacture
  • Location: Old Habour, Jamaica
  • Quantity: 380 tons
  • Owner: Baltec IES PTY LTD
  • Duration: 08/2017 – 03/2018

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *