PROJECT INFORMATION:

  • Name: Forwarding project – Dung Quat Refinery
  • Scope of work: Customs service, Discharging & Transporting cargo,  Equipment installation
  • Location: Dung Quat Refinery, Quang Ngai
  • Owner: Binh Son Refining & Petrochemical Company Limited
  • Duration: 07/2006 – 10/2008

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.