[:vi][column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

     Ngày 30/05/2011, Đảng uỷ Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã triển khai hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cho hơn 1.100 Đảng viên, quần chúng ưu tú trong toàn Tổng Công ty tại 5 điểm cầu: Vũng Tàu (Khách sạn Dầu khí Vũng Tàu – 2 điểm cầu), Tp.HCM (Trụ sở Tổng Công ty PTSC), Dung Quất Quảng Ngãi và Hà Nội (Trụ sở Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam).

     Hội nghị đã được nghe GS-TS Hoàng Chí Bảo – Chuyên gia cao cấp, Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương trình bày các chuyên đề như: “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011)”, “Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020”, Điều lệ Đảng (sửa đổi, bổ sung),…

Cũng tại Hội nghị này, Đảng uỷ Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã công bố Dự thảo “Chương trình hành động của Đảng uỷ Tổng Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thư XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp” để hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến; Triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng uỷ Tổng Công ty.

Trên cơ sở Chương trình hành động của Đảng uỷ Tổng Công ty, thay mặt Ban lãnh đạo Tổng Công ty, Đ/c Nguyễn Hùng Dũng – Phó bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã trình bày “Kế hoạch thực hiện chiến lược tăng tốc phát triển PTSC giai đoạn 2011-2015” và Phát động phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2011, Kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Theo đó PTSC phấn đấu mức tăng trưởng doanh thu bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 20%-25%/năm và đảm bảo tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ đạt 20%. Tiếp tục đầu tư các phương tiện, máy móc thiết bị hiện đại, từng bước mở rộng, chiếm lĩnh thị phần cung ứng các dịch vụ dầu khí trong nước và gia tăng cung cấp dịch vụ ra thị trường thế giới. Tăng cường công tác đào tạo cán bộ nhằm phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng tốt các yêu cầu công việc, đặc biệt đối với các chức danh mà hiện nay PTSC vẫn đang phải thuê chuyên gia nước ngoài như chuyên gia quản lý dự án, chuyên gia tư vấn,…

Đây là dịp sinh hoạt chính trị quan trọng và có nhiều ý nghĩa thiết thực đối với cán bộ Đảng viên trong toàn Tổng Công ty PTSC. Thông qua việc học tập nghị quyết, lãnh đạo các đơn vị, các Đảng viên đã nhận thức rõ các quan điểm cơ bản, những điểm mới của các văn kiện, làm rõ nội dung các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, giải pháp, định hướng trong mỗi văn kiện. Từ đó, cụ thể hóa thành chương trình hành động cụ thể, phù hợp với từng đơn vị.

Đ.H.H 

[/column][:]