Lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Thông báo lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
1. Tờ trình bổ sung nghành nghề kinh doanh
2. Mẫu – Phiếu biểu quyết, lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng băn bản
3. Dự thảo – Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty PTSC Quảng Ngãi năm 2020

 

 

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.