Ngày 4/1, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo trực tuyến tại 4 điểm cầu Hà Nội, Dung Quất, TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu do đồng chí Đinh La Thăng, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn chủ trì để thông tin tới các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch công tác 5 năm 2011 – 2015 của Petrovietnam; Lễ Khánh thành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; Vietsovpetro đạt sản lượng khai thác tấn dầu thứ 190 triệu. Dưới đây là nội dung toàn văn báo cáo:

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2010 trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước vừa thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm, suy thoái kinh tế; bên cạnh những thuận lợi, Tập đoàn phải đối phó với nhiều thách thức mới; ý thức đầy đủ về trách nhiệm của Tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước, ngay từ cuối năm 2009, đầu năm 2010 Tập đoàn đã xây dựng và tổ chức thực hiện “Chương trình hành động” của Tập đoàn triển khai Nghị quyết số 03/NQ- CP ngày 15/01/2010 và Nghị quyết số 18/NQ- CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội năm 2010, ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát tăng cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010; tổ chức làm việc và giao các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2010 trong tháng 12/2009 để các đơn vị chủ động tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm kế hoạch 2010; tổ chức phát động thi đua trong toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam với nội dung: Toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động Dầu khí quyết tâm nỗ lực, phấn đấu “Về đích trước” tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh được giao năm 2010 và kế hoạch 5 năm 2006 – 2010. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2010, kế hoạch và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Tập đoàn như sau:

 1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010

Tập đoàn đãhoàn thành toàn diện và vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề ratrong năm 2010, trong đó “về đích trước” các chỉ tiêu là: tổng doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước, kim ngạch xuất khẩuvàsản xuất điệnđã hoàn thành kế hoạch năm 2010 vào cuối tháng 10/2010; khai thác khí, sản xuất đạmvàsản xuất xăng dầu  đã hoàn thành kế hoạch năm 2010 vào cuối tháng 11/2010; khai thác dầu hoàn thành kế hoạch năm vào cuối tháng 12/2010. Việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đã có đóng góp lớn vào tổng sản phẩm quốc dân và  ngân sách Nhà nước.Cụ thể các chỉ tiêu đạt được như sau:

 1. Các chỉ tiêu tài chính

–   Tổng doanh thu đạt 478,4 nghìn tỷ đồng, bằng 145% kế hoạch năm, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2009, tương đương 24% GDP cả nước. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 49,8 nghìn tỷ đồng, bằng 108% kế hoạch năm, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2009; Doanh thu dịch vụ dầu khí năm 2010 đạt 152,5 nghìn tỷ đồng, bằng 135% kế hoạch, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2009, chiếm 32,0% tổng doanh thu toàn Tập đoàn.

–   Nộp NSNN đạt 128,7 nghìn tỷ đồng, bằng 134% kế hoạch năm, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2009, chiếm khoảng 30% tổng thu ngân sách nhà nước.

–   Thu ngoại tệ đạt 9,22 tỷ USD (trong đó thu từ: xuất khẩu dầu thô (8,68 triệu tấn) là 5,34 tỷ USD; bán dầu thô cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (6,08 triệu tấn) là 3,74 tỷ USD; bán dầu khai thác ở nước ngoài (0,23 triệu tấn) là 0,14 tỷ USD), bằng 130% kế hoạch năm, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2009, tương đương 13% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

 1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

–   Có 07 phát hiện dầu khí mới. Gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 43 triệu tấn quy đổi, bằng 123% kế hoạch năm. Đưa 05 mỏ dầu khí mới (trong đó, ở trong nước 03 mỏ và ở nước ngoài 02 mỏ là mỏ D30 lô SK 305 ở Malaysia và mỏ Nhenhetxki ở LB Nga) và 05 khu vực dầu khí mới vào khai thác.

–   Tổng sản lượng khai thác quy dầu năm 2010 đạt 24,41 triệu tấn, bằng 106% kế hoạch năm, trong đó: Sản lượng khai thác dầu đạt 15,01 triệu tấn, bằng 100,1% kế hoạch năm, Tập đoàn đạt mốc khai thác tấn dầu thô thứ 260 triệu vào ngày 22/10/2010; Sản lượng khai thác khí đạt 9,4 tỷ m3, bằng 118,0% kế hoạch năm.

–   Sản lượng xuất bán dầu thô đạt 15,0 triệu tấn (trong đó: xuất khẩu là 8,68 triệu tấn, cung cấp cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là 6,08 triệu tấn và bán dầu thô khai thác ở nước ngoài là 230 nghìn tấn).

–   Cung cấp khí khô cho các hộ tiêu thụ đạt 9,29 tỷ m3, bằng 122% kế hoạch năm, tăng 17% so với năm 2009. Tập đoàn đạt mốc cung cấp m3 khí khô thứ 50 tỷ vào ngày 24/6/2010.

–   Sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia đạt 12,55 tỷ kWh, bằng 125% kế hoạch năm và tăng 47% so với năm 2009, chiếm trên 14% tổng sản lượng điện quốc gia. Tập đoàn đạt mốc sản xuất kWh điện thứ 25 tỷ vào ngày 06/12/2010.

–   Sản lượng sản xuất đạm đạt 806 nghìn tấn, bằng 109% kế hoạch năm, tăng 7% so với năm 2009. Tập đoàn đạt mốc sản xuất tấn phân đạm urê thứ 4 triệu vào ngày 29/4/2010.

–   Sản phẩm sản xuất của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt 5,71 triệu tấn, sản phẩm xăng dầu từ Nhà máy Condensate Phú Mỹ đạt 467 nghìn tấn, tính chung sản phẩm xăng dầu các loại toàn Tập đoàn năm 2010 đạt 6,18 triệu tấn, bằng 126% kế hoạch năm.

–   Năng suất lao động bình quân năm 2010 đạt 10,5 tỷ đồng/người, bằng 121% kế hoạch năm, tăng 30% so với năm 2009.

–   Triển khai giao cho Viện Dầu khí 42 đề tài/nhiệm vụ khoa học công nghệ; tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Công nghệ quốc tế và Triển lãm thành tựu 35 năm xây dựng và phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Tập đoàn thực hiện đào tạo 3.584  lượt người, đạt 273% kế hoạch, cấp học bổng cho 372 sinh viên với số tiền 1.823 triệu đồng cho các trường đại học trong nước; Trường Cao đẳng nghề Dầu khí thực hiện đào tạo 575 lớp với 13.979 lượt người (trong đó đào tạo theo kế hoạch Tập đoàn đạt 81 lớp với 4.401 lượt người, bằng 125,4% kế hoạch).

–   Hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe, môi trường, công tác kiểm tra PCCC, kiểm tra công tác an toàn lao động,an ninh, phòng chống cháy nổ, Ứng phó khẩn cấp và Phòng chống bão lụt năm 2010 ở các đơn vị và trên các công trình dầu khí được thực hiện thường xuyên; duy trì chế độ trực 24/24 giờ tại Văn phòng trực các tình huống khẩn cấp; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền.

Với các chỉ tiêu chủ yếu đạt được năm 2010, Tập đoàn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2006 – 2010 được Chính phủ giao, với Doanh thu toàn Tập đoàn tăng bình quân 28%/năm, tương đương 18-20% GDP cả nước, tăng 3,1 lần so với thực hiện 5 năm 2001-2005; nộp ngân sách nhà nước tăng bình quân 18,3%/năm, chiếm trung bình 28-30%/năm tổng thu ngân sách nhà nước, tăng gần 2,5 lần so với thực hiện 5 năm 2001-2005; kim ngạch xuất khẩu tăng trung bình 5%/năm, chiếm trung bình 15%/năm tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tăng trên 95% so với thực hiện 5 năm 2001-2005; năng suất lao động trung bình tăng 1,8 lần so với thực hiện 5 năm 2001-2005; vốn chủ sở hữu tăng 2,4 lần so với đầu kỳ kế hoạch;hệ số nợ trên tổng tài sản là 0,36 – đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư. Đưa thêm 05 sản phẩm mới vào phục vụ nền kinh tế quốc dân, đó là: sản phẩm điện khí, xăng dầu, hạt nhựa polypropylene, khí nén cao áp và năng lượng sạch. Các chỉ tiêu chủ yếu Tập đoàn thực hiện kế hoạch 5 năm 2001- 2005 như sau:

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch

2006- 2010

Thực hiện

2006- 2010

Tỷ lệ  (%) TH

2006- 2010 so KH

A B C 1 2 3=2/1
1 Gia tăng trữ lượng Tr.tấn quy dầu 184-194 333 171,6
2 Tổng  khai thác dầu khí Tr.tấn quy dầu 118,18 118,24 100,05
3 Urea 1000 tấn 3.604 3.701 102,7
4 Điện Tỷ Kwh 25,00 25,4 101,6
5 Xăng dầu các loại Triệu tấn 8,5 8,65 101,76
6 Tổng doanh thu 1000 tỷ đồng 1 244,80 1 424,50 114,4
7 Nộp Ngân sách Nhà nước 1000 tỷ đồng 439,9 508,1 115,5
8 Năng suất lao động bình quân Tỷ đồng/người 8,2 8,4 102,4
 1. Công tác đầu tư phát triển

Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của Tập đoàn được đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Trong năm 2010 toàn Tập đoàn đã đưa vào vận hành 36 công trình, khởi công mới 36 công trình/dự án, trong đó các dự án Công ty mẹ – Tập đoàn trực tiếp đầu tư: đưa vào vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Nhà máy sản xuất hạt nhựa Polypropylene; khởi công dự án Cơ sở hạ tầng Trung tâm điện lực Sông Hậu (giai đoạn 1), Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch – Quảng Bình; các dự án đang triển khai gồm: Nhà máy Đạm Cà Mau, hạ tầng cơ sở dự án Lọc hoá dầu Nghi Sơn, Khu công nghiệp Long Sơn, Nhà máy Lọc dầu số 3, dự án nhiệt điện Vũng Áng 1, Long Phú 1.

Song song với việc đầu tư phát triển các dự án ở trong nước, công tác mở rộng đầu tư ra nước ngoài và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh; Lãnh đạo Tập đoàn đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo cao cấp các Tập đoàn dầu khí các nước, để đôn đốc triển khai thực hiện các hợp đồng dầu khí và các thoả thuận hợp tác về dầu khí đã ký kết triển khai ở nước ngoài; tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư với các đối tác có tiềm năng. Tập đoàn đã ký 07 hợp đồng dầu khí mới (ở trong nước 06 hợp đồng và ở nước ngoài 01 hợp đồng), ký hợp đồng thành lập và quản lý Công ty Liên doanh khai thác dầu tại lô Junin 2-Venezuela và 03 thoả thuận hợp tác đầu tư ở nước ngoài, đạt được các thoả thuận về định hướng hợp tác quan trọng với Gazprom và Zarubeznheft trong việc hợp tác đầu tư tại Nga, Việt Nam và các nước thứ ba; tổ chức 02 Hội nghị xúc tiến đầu tư (ở Nhật Bản và Hàn Quốc) kêu gọi tham gia góp vốn đầu tư vào các dự án của Tập đoàn và các dự án của các đơn vị thành viên.

 1. Công tác chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp

Tập đoàn đã hoàn thành chuyển đổi Công ty Mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sang hoạt động theo Luật doanh nghiệp từ 01/7/2010, thành lập Ban KSNB trực thuộc HĐTV, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt thành lập Trường Đại học Dầu khí; triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc doanh nghiệp trong Tập đoàn và của từng đơn vị thành viên; triển khai Cổ phần hoá Tổng công ty Khí Việt Nam, Công ty Petec và các thủ tụcvề hoạt động của Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro sau năm 2010; đã niêm yết cổ phiếu của 11 đơn vị lên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội- HNX và Hồ Chí Minh -HOSE; 06 đơn vị lên sàn giao dịch Upcom; đang chờ chấp thuận nguyên tắc của Sở giao dịch chứng khoán và hoàn thiện hồ sơ để niêm yết 13 đơn vị; đăng ký công ty đại chúng để niêm yết 06 đơn vị.

Về việc tiếp nhận các đơn vị của Vinashin: Tập đoàn đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 18/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ, tiếp nhận một số đơn vị của Vinashin về PVN. Ngay sau khi tiếp nhận, Tập đoàn đã chỉ đạo Tổng giám đốc các đơn vị trên tiến hành ngay các công việc cần thiết nhằm ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự, đảm bảo công ăn việc làm, tiền lương cho người lao động; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2010 và kế hoạch 2011 nhằm phát triển sản xuất kinh doanh, tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực sản xuất; tổ chức tuyên truyền, động viên nhằm ổn định tư tưởng, tâm lý cán bộ công nhân viên, người lao động tại các doanh nghiệp, các dự án được điều chuyển… Nhìn chung các đơn vị/ dự án chuyển từ Vinashin về Tập đoàn đã đi vào hoạt động tương đối ổn định và bước đầu có hiệu quả.

 1. Công tác an ninh quốc phòng và an toàn dầu khí

Tập đoàn đã hợp tác và phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan (Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công An và các Bộ/ngành liên quan khác) trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn; trong năm 2010, Tập đoàn đã phối hợp với Bộ Quốc phòng triển khai cải tạo, sửa chữa các nhà giàn DK và hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống chiếu sáng tại quần đảo Trường Sa; tổ chức thành công: Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh (2001 – 2010) theo chỉ thị số 62-CT/TW ngày 12/2/2001 về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới; Hội nghị về tăng cường công tác an toàn trong hoạt động dầu khí trên biển; phối hợp với Tổng cục Cảnh sát tổ chức Hội nghị tổng kết 02 năm Quy chế phối hợp giữa Tập đoàn và Tổng cục Cảnh sát; tổ chức 07 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 2 của Tập đoàn. Phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh, an toàn các hoạt động dầu khí, các công trình dầu khí; lập hồ sơ đưa Nhà máy lọc dầu Dung Quất vào Danh mục các công trình trọng điểm liên quan đến an ninh quốc gia; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra công tác bảo vệ an ninh tại các công trình trọng điểm quốc gia như: Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro, dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Khí – Điện – Đạm Cà Mau, Dự án điện Nhơn Trạch, các công trình khí của PVGas; phối hợp với chính quyền địa phương, Công an tỉnh Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Cà Mau giải quyết những vụ việc liên quan đến trật tự an ninh

 1. Công tác an sinh xã hội

Công tác an sinh xã hội đã được các cấp ủy, lãnh đạo, công đoàn, đoàn thanh niên trong Tập đoàn quan tâm thực hiện thường xuyên và được toàn thể CBCNV tích cực hưởng ứng. Trong năm 2010, Tập đoàn đã đảm bảo cho CBVNV, các cán bộ đã từng làm việc Tập đoàn và các đơn vị đã nghỉ hưu, các CBCNV có đời sống khó khăn có đủ điều kiện vật chất trong những ngày Lễ, Tết; hỗ trợ xây dựng 14.292 Nhà đại đoàn kết với số tiền 102 tỷ đồng; hỗ trợ giáo dục 126 tỷ đồng (trong đó xây dựng 27 công trình trường học với số tiền trên 121 tỷ đồng); hỗ trợ y tế và xây dựng bệnh viện 23 tỷ đồng; xây dựng các chương trình biển đảo 180 tỷ đồng, hỗ trợ khác phục bão lũ và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa khác là 102 tỷ đồng… tổng số tiền thực hiện công tác an sinh xã hội 2010 trên 714,4 tỷ đồng, bằng 143% so với số tiền cam kết cả năm 2010 (500 tỷ đồng). Tính chung 5 năm 2006- 2010 tổng số tiền thực hiện công tác an sinh xã hội của Tập đoàn trên 1.880 tỷ đồng.

 1. Đánhgiáchung

Năm 2010, Tập đoàn đã hoàn thành toàn diện vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, năng lực về công nghệ, cơ sở vật chất và chất lượng nguồn nhân lực được gia tăng mạnh, uy tín của Tập đoàn ngày càng được khẳng định cả ở trong nước và ở nước ngoài, việc triển khai tìm kiếm thăm dò ra vùng nước sâu xa bờ gắn với công tác bảo vệ chủ quyền quốc gia được triển khai tích cực theo Chiến lược đã đề ra, công tác dịch vụ dầu khí tiếp tục được phát triển mạnh; việc triển khai chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc “sử dụng vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước” được thực hiện nghiêm túc trong toàn Tập đoàn; công tác hợp tác, thu hút đầu tư vào các dự án của Tập đoàn và mở rộng hợp tác đầu tư ra nước ngoài thu được nhiều kết quả tốt; công tác đổi mới doanh nghiệp được triển khai theo đúng kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn, các sự kiện của đất nước và của Tập đoàn được tổ chức trang trọng và tiết kiệm; thu nhập và việc làm của CBCNV được ổn định, công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện theo đúng cam kết; vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, hoạt động của tổ chức Công đoàn, Hội cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh được phát huy tích cực.

Phong trào thi đua về đích trước đạt được nhiều kết quả tốt, điển hình là:

–   09 đơn vị đạt mức doanh thu vượt trên 130% kế hoạch, đó là: VSP, PVEP, PVGas, PV Oil, PVP, PTSC, DMC, PV EIC, PVMTC.

–   13 đơn vị có tốc độ tăng trưởng doanh thu trên 30% so với thực hiện năm 2009, đó là: VSP, PVGas, PVP, PV Oil, PETEC, PV Drilling, PTSC, PVC,  DMC, Petrosetco, PVTrans, PV EIC, Viện Dầu khí.

–   09 đơn vị đạt mức lợi nhuận trước thuế vượt trên 130% kế hoạch, đó là: VSP,PVEP, PVGas, PETEC, PVFCCo, PTSC, PVC, Petrosetco, Viện Dầu khí.

–   09 đơn vị có mức nộp ngân sách nhà nước vượt trên 130% kế hoạch, đó là: PVEP, PVGas, PETEC, PV FCCo, PTSC, PVC, PVTrans, PV EIC, Viện Dầu khí.

Tập đoàn đạt được các kết quả trên là do:

–   Thực hiện tốt phương châm “Đồng tâm hiệp lực, hiện đại hội nhập, tăng tốc phát triển”. Đã tạo được các phòng trào thi đua sôi nổi trong mọi mặt sản xuất kinh doanh và đầu tư.

–   Tập thể lãnh đạo các cấp đoàn kết nhất trí, chung sức chung lòng; luôn nhận thức đầy đủ về vị trí của Tập đoàn kinh tế nhà nước với vai trò là đầu tàu của nền kinh tế đất nước, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đề ra để chỉ đạo thực hiện.

–   Việc phân cấp tối đa, rõ ràng về quản lý từ Tập đoàn đến các đơn vị tạo tính chủ động trong chỉ đạo điều hành đã mang lại hiệu quả cao.

–   Đời sống vật chất tinh thần của người lao động được chăm lo chu đáo, việc làm ổn định đã tạo động lực cho người lao động hăng say sản xuất với chất lượng và hiệu quả cao.

10 sự kiện nổi bật năm 2010 của Tập đoàn

(được tổng kết như đính kèm)

III.     Kế hoạch năm 2011 và Kế hoạch 5 năm 2011-2015

 1. Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

Trên cơ sở Dự thảo báo cáo Chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Chiến lược phát triển Năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050; Chiến lược phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 đã được Bộ Chính trị kết luận và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt,Quy hoạch phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quyết định số 2145/QĐ- TTg ngày 23/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch năm 2011 cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; kết quả thực hiện năm 2010, thực hiện kế hoạch 5 năm 2006-2010 và năng lực hiện nay của Tập đoàn, Tập đoàn đã xây dựng và phấn đấu tổ chức thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 vàkế hoạch 5 năm 2011-2015 của Tập đoàn như sau:

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch

2011

Kế hoạch 2011-2015
KH

2011-2015

So với TH

2006-2010

(%)

I Gia tăng trữ lượng Tr.tấn quy đổi 30-35 175-225
II Khai thác Dầu khí Tr.tấn quy đổi 23,20 142,10 120,18
1 Dầu thô Triệu tấn 15,00 90,50 113,88
2 Khí Tỷ m3 8,20 51,60 133,09
III Sản xuất sản phẩm
1 Điện Tỷ Kwh 12,30 108,00 425,20
2 Đạm triệu tấn 0,74 8,00 216,15
3 Xăng dầu các loại Triệu tấn 5,60 45,00 520,23
4 Sản phẩm hoá dầu, NLSH và Xơ sợi 3,5
IV Doanh thu Nghìn tỷ đồng 486,00 3.040,00 213,41
V Nộp ngân sách Nghìn tỷ đồng  101,20 650,00 127,95
VI Năng suất lao động/năm Tỷ đồng/người 10,8 13,5 160,71
 1. Các giải pháp thực hiện kế hoạch

–        Xây dựng, đôn đốc, chỉ đạovàthường xuyên kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Tập đoàn thực hiện những giải pháp của Chính phủ năm 2011 nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Chính phủ giao và đảm bảo duy trì tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô.

–        Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ nhất.

–        Tổ chức thực hiện Chiến lược tăng tốc phát triển của Tập đoàn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025, trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện 03 giải pháp đột phá gồm giải pháp đột phá về: quản lý; phát triển nguồn nhân lực và giải pháp khoa học công nghệ. Triển khai điều chỉnh, bổ sung các quy định, quy chế phù hợp với mô hình hoạt động công ty TNHH 1 TV của Công ty mẹ- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong quý I/2011.

–        Đôn đốc, phối hợp với các nhà thầu dầu khí triển khai các dự án tìm kiếm thăm dò dầu khí ở trong nước theo hợp đồng đã cam kết và các dự án tìm kiếm thăm dò dầu khí ở nước ngoài. Đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài vào TKTD dầu khí ở các khu vực còn mở; đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, khai thác hiệu quả tàu địa chấn 2D; hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành tàu địa chấn 3D. Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư tìm kiếm thăm dò ở nước ngoài (đối với các dự án có tính khả thi cao). Đôn đốc thực hiện các dự án đầu tư của Rusvietpetro, Gazpromviet, Junin 2.

–        Đẩy nhanh tiến độ triển khai phát triển mỏ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai đề án nhằm sớm đưa các mỏ mới vào khai thác. Giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác của các Nhà thầu dầu khí, đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng sơ đồ công nghệ đã được phê duyệt, bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái. Đôn đốc các đơn vị và các nhà thầu khai thác có giải pháp cụ thể (cơ chế, thủ tục, ngân sách…) để đảm bảo kế hoạch sản lượng khai thác năm 2011.

–        Vận hành an toàn Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, nhà máy sản xuất Polypropylen Dung Quất, các hệ thống cấp khí, nhà máy đạm Phú Mỹ, nhà máy sản xuất xơ sợi tổng hợp Polyster Đình Vũ Hải Phòng, các Nhà máy Điện Cà Mau 1 &2, Điện Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2. Đảm bảo cung cấp đủ khí cho các hộ tiêu thụ, cung cấp tối đa sản lượng điện có thể cho lưới điện quốc gia, chủ động đảm bảo sản lượng các sản phẩm thiết yếu: phân đạm, khí hoá lỏng, xăng dầu… để tham gia bình ổn thị trường trong nước khi cần thiết; phấn đấu hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản lượng kế hoạch năm 2011.

–        Tiếp tục rà soát và tái cơ cấu các đơn vị cho phù hợp với thực tế của từng thời điểm; tập trung khai thác tối đa mọi nguồn lực (cơ sở vật chất, kho tàng, hệ thống cảng…) của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kết luận số 70-KL/TV ngày 17/3/2010 về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thực hiện Nghị quyết 233/NQ- ĐU ngày 17/3/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về phát huy nội lực, tăng cường và ưu tiên sử dụng các dịch vụ của các đơn vị trong Tập đoàn. Đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ, đào tạo, giám sát chặt chẽ hoạt động dầu khí, đảm bảo an toàn, bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái.

–        Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí; đảm bảo nâng cao đời sống và thu nhập cho CBCNV trong tất cả các đơn vị thành viên của Tập đoàn; tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

–        Tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

–        Tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của Tập đoàn, chỉ đạo các đơn vị thành viên tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các tồn tại nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đềra.

PHỤ LỤC 1

10 SỰ KIỆN NỔI BẬT NĂM 2010

CỦA TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM

 1. Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ nhất nhiệm kỳ 2010 – 2015 thành công tốt đẹp.
 2. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức thành công Đại hội điểm Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 2 và được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng.
 3. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tròn 35 tuổi và chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH 1 TV kể từ ngày 01/7/2010.
 4. Tập đoàn đạt kỷ lục mới về doanh thu (đạt 478,4 nghìn tỷ đồng, tăng 59% so với năm 2009, tương đương 24% GDP), nộp ngân ngân sách nhà nước (đạt 128,7 nghìn tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2009, chiếm khoảng 30%  thu ngân sách Nhà nước) và doanh thu dịch vụ (đạt 152,5 nghìn tỷ đồng, tăng 58% so với năm 2009). Khai thác tấn dầu thô thứ 260 triệu vào ngày 22/10/2010; sản xuất m3 khí khô thứ 50 tỷ vào ngày 24/6/2010; sản xuất kWh điện thứ 25 tỷ vào ngày 06/12/2010 và sản xuất tấn phân đạm urê thứ 4 triệu vào ngày 29/4/2010.
 5. Có 07 phát hiện dầu khí mới, đưa 05 mỏ dầu khí mới vào khai thác; đưa công trình thu gom khí đồng hành và Gaslift mỏ Rồng- Đồi Mồi vào vận hành trước 5 tháng 22 ngày; Khai thác tấn dầu công nghiệp đầu tiên từ mỏ Nhenhexky Liên bang Nga. Đưa Liên doanh Gazpromviet (tại Liên bang Nga) và liên doanh Khai thác dầu khí tại mỏ Junin 2 – Venezuela vào hoạt động.
 6. Ký kết Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu và khí thềm lục địa Việt Nam trong khuôn khổ liên doanh Việt – Nga “Vietsovpetro” và XNLD Vietsovpetro được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng.
 7. Đưa Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và nhà máy sản xuất Polypropylene vào vận hành thương mại.
 8. Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2 phát điện lên lưới điện quốc gia.
 9. IPO thành công Tổng công ty Khí Việt Nam và Công ty Thương mại kỹ thuật và Đầu tư PETEC.
 10. Hoàn thành đầu tư dự án năng lượng sạch, chiếu sáng tại quần đảo Trường Sa.

DỰ KIẾN

10 SỰ KIỆN NỔI BẬT NĂM 2011

CỦA TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM

 1. Kỷ niệm 50 năm ngày Truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam và Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công đoàn Ngành Dầu khí Việt Nam.
 2. Kỷ niệm 30 năm ngày ký Hiệp định liên Chính phủ và 30 năm ngày thành lập XNLD Vietsovpetro.
 3. Đưa 04 mỏ và 02 khu vực dầu mới vào hoạt động, ký 07 hợp đồng dầu khí mới.
 4. Đưa các Nhà máy: Nhiệt điện Nhơn Trạch 2, Phong điện Phú Quý vào vận hành thương mại và chạy thử tổ máy số 01 Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. IPO Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 1.
 5. Khởi công Hợp đồng EPC các dự án: Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 và dự án Liên hiệp Lọc hoá dầu Nghi Sơn.
 6. Đưa các Nhà máy trong lĩnh vực chế biến dầu khí: Nhà máy Đạm Cà Mau, Nhà máy Ethanol Phú Thọ, Nhà máy Ethanol Dung Quất, Nhà máy sản xuất Xơ sợi tổng hợp Polyester Đình Vũ vào vận hành.
 7. Hạ thuỷ giàn khoan tự nâng 90 m nước- công trình cơ khí trọng điểm nhà nước. Khánh thành Nhà máy sản xuất ống thép dầu khí đầu tiên của Việt Nam.
 8. Hoàn thành đóng tàu chở dầu thô lớn nhất Việt Nam (tàu 104 và 105 nghìn tấn).
 9. Khởi công xây dựng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam.
 10. Hoàn thành hệ thống cung cấp nước sạch cho quần đảo Trường Sa.

Nguồn: pvn.vn