Công ty cổ phần dầu khí Quảng Ngãi PTSC gửi thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và các tài liệu phục vụ Đại hội. Để xem chi tiết nội dung vui lòng click từng mục bên dưới để xem.

  1. 1.-Bao-cao-HĐQT-2019
  2. 2.-BC-HDSXKD-2018-va-Phuong-huong-nhiem-vu-2019
  3. 3.-Bao-cao-cua-BKS-ve-hoat-dong-cua-BKS
  4. 4.-To-trinh-lua-chon-don-vi-kiem-toan-2019
  5. 5.-To-trinh-phuong-an-phan-phoi-loi-nhuan-2018-va-ke-hoach-2019
  6. 6.-To-trinh-thu-lao-thanh-vien-HĐQT-va-BKS-nam-2019

Leave your comments

Your email address will not be published.