PROJECT INFORMATION:

  • Name: The provision of construction work for Shore Protection Embankment & Outfall Culvert Project (SPO Package)
  • Scope of work: Construction
  • Location: Dung Quat Refinery, Quang Ngai
  • Owner: Binh Son Refining & Petrochemical Company Limited
  • Duration: 07/2008 – 11/2008

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *