Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC 

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Nghị quyết về việc gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

 

 

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.