1. Thông báo về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
2. Tờ trình xin ý kiến về việc ký kết 02 Hợp đồng với Người có liên quan
3. Mẫu – Phiếu biểu quyết, lấy ý kiến bằng văn bản
4. Dự thảo – Nghị quyết ĐHĐCĐ PTSC Quảng Ngãi năm 2020

 

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.