Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
1. Mẫu Đăng ký tham dự – UQ tham dự ĐHĐCĐ năm 2020
2. Chương trình ĐHĐCĐ
3. Nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
4. Mẫu Phiếu biểu quyết, lấy ý kiến
5. Hồ sơ kê khai cá nhân thành viên Ban kiểm soát
5.1 Sơ yếu lý lịch 2C – Nguyễn Thị Phương Thảo
5.2 Bằng cấp – Nguyễn Thị Phương Thảo
5.3 Bản tự nhận xét – Nguyễn Thị Phương Thảo
5.4 Kê khai tài sản – Nguyễn Thị Phương Thảo
5.5 Khám sức khoẻ – Nguyễn Thị Phương Thảo

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.