Thông báo lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung chi tiết các mã, ngành nghề kinh doanh của Công ty

Thông báo về việc lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản
Tờ trình về việc bổ sung chi tiết vào các mã ngành, nghề kinh doanh
Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua việc bổ sung chi tiết vào các mã ngành, nghề kinh doanh của Công ty
Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

 

 

 

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.