Tin: Nguyên Trang
Ảnh: Thành Luân

Ngày 02/04/2018, Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí PTSC Quảng Ngãi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với sự tham gia của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty và các cổ đông đại diện cho 29,765,600 cổ phần chiếm 99.219% tổng số cổ phần của Công ty.

Về dự Đại hội có sự tham gia của Đ/c Thái Quốc Hiệp – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty; Đ/c Nguyễn Trần Toàn – Ủy viên Ban thường vụ, Phó Tổng Giám Tổng Công ty PTSC, Chủ tịch HĐQT Công ty PTSC Quảng Ngãi; Ông Phạm Văn Hùng – Giám đốc Công ty PTSC Quảng Ngãi và đại diện các Bộ phận của Công ty.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty PTSC Quảng Ngãi năm 2018 cũng đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình theo đúng trình tự quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, bao gồm: Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018; Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Hội đồng Quản trị; Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2017 và Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2018 của Ban kiểm soát; Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018; Tờ trình về thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018; Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Cụ thể, năm 2017, PTSC Quảng Ngãi đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, doanh thu Công ty PTSC Quảng Ngãi đạt đạt 702,76 tỷ đồng, vượt 17,13% so với kế hoạch, các mảng Dịch vụ đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận đạt 32,00 tỷ đồng, vượt 6,67% so với kế hoạch.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty PTSC Quảng Ngãi đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.