Công bố thông tin về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Công bố thông tin lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
Nghị quyết lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

 

 

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.