Ngày 13/4/2023, Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi (PTSC Quảng Ngãi) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 với kết quả thông qua tất cả các đề xuất của Hội đồng quản trị theo tỷ lệ đồng ý cao.

Đại hội đã vinh dự được đón tiếp các đại diện Lãnh đạo, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (TCT), Lãnh đạo các Đơn vị thành viên trực thuộc TCT & Người đại diện ủy quyền của Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean bank).

Cụ thể, về tham dự đại hội, có sự hiện diện của ông Nguyễn Xuân Nhậm – Nguyên TGĐ TĐDKVN; ông Phan Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch HĐQT TCT;  ông Thái Quốc Hiệp – nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT TCT; ông Nguyễn Hữu Hải – Nguyên phó TGĐ TCT; ông Nguyễn Xuân Ngọc – Thành viên HĐQT TCT; bà Bùi Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát TCT; về phía Lãnh đạo đơn vị thành viên trực thuộc TCT có ông Lê Văn Ngà – Chủ tịch HĐQT PTSC Thanh Hóa; về phía Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean bank) có ông Hồ Văn Phi – Phó Giám đốc Ngân Hàng Oceanbank Chi nhánh Quảng Ngãi. Về phía PTSC Quảng Ngãi có sự hiện hiện của ông Nguyễn Trần Toàn – Phó TGĐ TCT, Chủ tịch HĐQT PTSC Quảng Ngãi; ông Phạm Văn Hùng – Phó TGĐ TCT, Thành viên HĐQT PTSC Quảng Ngãi cùng các cổ đông đại diện cho 29.720.060 cổ phần chiếm 99,069 % tổng số cổ phần của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PTSC Quảng Ngãi đã tiến hành thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình theo đúng trình tự quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch năm 2023; Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Viêt Nam; Tờ trình lựa chọn Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch tài chính năm 2023; Tờ trình về việc ký kết Hợp đồng với Người có liên quan; Tờ trình về công tác nhân sự của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023; Tờ trình về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.

Thông qua biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận cho ông Nguyễn Trần Toàn và ông Dương Hùng Văn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân, thông qua kết quả bầu cử 02 thành viên HĐQT mới và bổ nhiệm lại 01 kiểm soát viên.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao theo các nội dung của chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PTSC Quảng Ngãi đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty nhận định sẽ còn nhiều khó khăn thử thách trong việc thực hiện các mục tiêu SXKD năm 2023 nhưng với sự tin tưởng, ủng hộ và hỗ trợ của Quý Cổ đông, sự chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt, kịp thời của Tổng công ty PTSC, PTSC Quảng Ngãi sẽ tiếp tục thực hiện và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, kế hoạch SXKD đã đề ra và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong năm 2023.

Một số hình ảnh khác:

Tin: Thu Trinh – Diệp Hà; Ảnh: Minh Đức

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.