Sáng ngày 16/04/2021, Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Về tham dự Đại hội có đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (TĐDKVN), Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (TCT), Lãnh đạo các Đơn vị thành viên trực thuộc TCT & Người đại diện ủy quyền của Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean bank) cụ thể: về phía đại diện TĐDKVN & TCT có sự hiện diện của ông Nguyễn Hùng Dũng – Thành viên HĐTV TĐDKVN; ông Nguyễn Xuân Nhậm – Nguyên TGĐ TĐDKVN; ông Thái Quốc Hiệp – nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT TCT; ông Nguyễn Xuân Ngọc – Thành viên HĐQT TCT; ông Lưu Đức Hoàng – Thành viên HĐQT TCT; bà Bùi Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát TCT; về phía Lãnh đạo đơn vị thành viên trực thuộc TCT có ông Vũ Hữu An – Chủ tịch HĐQT PTSC Đình Vũ; về phía Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean bank) có ông Nguyễn Hải Anh – Giám đốc Ngân hàng Oceanbank Quảng Ngãi. Về phía PTSC Quảng Ngãi có sự hiện hiện của ông Nguyễn Trần Toàn – Phó TGĐ TCT, Chủ tịch HĐQT PTSC Quảng Ngãi, ông Dương Hùng Văn – Thành viên HĐQT PTSC Quảng Ngãi và ông Phạm Văn Hùng – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty PTSC Quảng Ngãi cùng các cổ đông đại diện cho 29.696.600 cổ phần chiếm 98,99% tổng số cổ phần của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PTSC Quảng Ngãi đã tiến hành thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình theo đúng trình tự quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch năm 2021; Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2021; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Viêt Nam; Tờ trình lựa chọn Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021; Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty; Tờ trình phê duyệt nội dung của Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021. Cũng trong đại hội, đại hội đồng cổ đông cũng đã chấp thuận cho ông Nguyễn Trần Toàn & ông Dương Hùng Văn tiếp tục giữ chức vụ thành viên HĐQT (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2021-2026; miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên của Bà Nguyễn Thị Phương Thảo & chấp thuận cho Bà Phan Thị Thùy Trang tham gia vào Ban kiểm soát và giữ chức vụ Kiểm soát viên (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2021-2026 (thay cho Bà Nguyễn Thị Phương Thảo).

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao theo các nội dung của chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PTSC Quảng Ngãi đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty nhận định sẽ còn nhiều khó khăn thử thách trong việc thực hiện các mục tiêu SXKD năm 2021 nhưng với sự tin tưởng, ủng hộ và hỗ trợ của Quý Cổ đông, sự chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt, kịp thời của Tổng công ty PTSC, PTSC Quảng Ngãi sẽ tiếp tục thực hiện và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, kế hoạch SXKD đã đề ra và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong năm 2021.

Tin: Thu Trinh – Thành Luân

Ảnh: Thành Luân

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.