CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC PTSC QUANG NGAI JOINT STOCK COMPANY
  • Tiếng Việt
  • English

CALL  US ON
Hotline: (+84) 255 3827 492

OR EMAIL
ptscquangngai@ptsc.com.vn

HEAD OFFICE
Lot 4H, Ton Duc Thang Street, Le Hong Phong Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province, S.R.Vietnam

DUNG QUAT MECHANICAL WORKSHOP 
Binh Thuan Commune, Binh Son District, Quang Ngai Province, S.R.Vietnam

DUNG QUAT PORT
Binh Thuan Commune, Binh Son District, Quang Ngai Province, S.R.Vietnam

Download our lastest general brochure  here