Cơ cấu tổ chức của PTSC Quảng Ngãi như sau:

  • Ban Giám đốc
  • 07 phòng chức năng
  • 01 Đội Dịch vụ Cảng Dung Quất
  • 01 Xưởng sửa chữa cơ khí

Các tổ chức đoàn thể Công ty

  • 01 Đảng bộ với 04 chi Bộ trực thuộc
  • Đoàn thanh niên, với 04 chi đoàn trực thuộc
  • Công đoàn cơ sở Công ty, Công đoàn có 04 tổ công đoàn
  • Chi hội Cựu chiến binh

8+9 copy