THÔNG TIN DỰ ÁN:

  • Tên: Dự án thi công lắp đặt đường ống bên ngoài phân xưởng RFCC
  • Công việc chính: Xây dựng
  • Địa điểm: Dung Quất, Quảng Ngãi
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn
  • Giá trị hợp đồng: 500.000 USD
  • Thời gian thực hiện: 01/2008 – 04/2008

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

 

Dự án thi công lắp đặt đường ống bên ngoài phân xưởng RFCC
Date

22/03/2017

Client

BSR

Category

RFCC