THÔNG TIN DỰ ÁN:

  • Tên: Dự án thi công bến xuất sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất – 5B Package
  • Công việc chính: Xây dựng (Phối hợp với PTSC M&C)
  • Địa điểm: Dung Quất, Quảng Ngãi
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn
  • Giá trị hợp đồng: 70 triệu USD
  • Thời gian thực hiện: 04/2006 – 01/2008

 

 

Dự án thi công bến xuất sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất – 5B Package
Date

01/01/2007

Category

Package 5B