PTSC QUẢNG NGÃI, VIỆT NAM

Ông Lê Hồng Phong – Trưởng phòng Thương mại

Mobile: (+84) 0901156379 – 0918749933
Email: phonghle@ptsc.com.vn
Tel: (+84) 0255.3827.492
Fax: (+84) 0255.3827.507

Lô 4H, Đường Tôn Đức Thắng
Phường Lê Hồng Phong
TP. Quảng Ngãi, VN
Map →

WEEK DAYS: 05:00 – 22:00
SATURDAY: 08:00 – 18:00
SUNDAY: CLOSED

       

[/column]

PTSC QUẢNG NGÃI, VIỆT NAM

Ông  Lê Hồng Phong – Trưởng Phòng Thương mại

Mobile: 0901156379 / Email: phonglh@ptsc.com.vn

Tel: (84) 0255.3827.492
Fax: (84) 0255.3827.507

Lô 4H, Đường Tôn Đức Thắng
Phường Lê Hồng Phong
TP. Quảng Ngãi, VN
Map →

WEEK DAYS: 05:00 – 22:00
SATURDAY: 08:00 – 18:00
SUNDAY: CLOSED

       

[/column]

PTSC QUẢNG NGÃI, VIỆT NAM

Ông  Lê Hồng Phong – Trưởng Phòng Thương mại

Mobile: 0901156379 / Email: phonglh@ptsc.com.vn

Tel: (84) 0255.3827.492
Fax: (84) 0255.3827.507

Lô 4H, Đường Tôn Đức Thắng
Phường Lê Hồng Phong
TP. Quảng Ngãi, VN
Map →

WEEK DAYS: 05:00 – 22:00
SATURDAY: 08:00 – 18:00
SUNDAY: CLOSED

       

PTSC QUẢNG NGÃI, VIỆT NAM

Ông  Lê Hồng Phong – Trưởng Phòng Thương mại

Mobile: 0901156379 / Email: phonglh@ptsc.com.vn

Tel: (84) 0255.3827.492
Fax: (84) 0255.3827.507

Lô 4H, Đường Tôn Đức Thắng
Phường Lê Hồng Phong
TP. Quảng Ngãi, VN
Map →

WEEK DAYS: 05:00 – 22:00
SATURDAY: 08:00 – 18:00
SUNDAY: CLOSED