Thông báo thay đổi người công bố thông tin

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ đối với Ông Ngô Tấn Quảng

Biên bản họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 Nghị quyết cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 1. Báo cáo HĐQT 2019 (dự thảo) 2. Báo Cáo HĐSXKD 2018 và Phương hướng nhiệm vụ 2019 (dự thảo) 3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động…

Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

Chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Cổ đông 2019 Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo về việc chấp thuận Công ty đại chúng và chốt danh sách Cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM

© 2015 PTSC Quảng Ngãi – Thiết kế bởi Hoàng Huỳnh.