DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA

Giàn giáo

Cải hoán Sửa chữa

Nâng cấp

Bảo ôn

Làm sạch

Tie in

Kiêm tra đường ống, bồn bể

Thiết bị quay

Thiết bị tĩnh

Hệ thống Điện & Điều khiển

Hệ thống Phòng cháy chữa cháy

Van

Nhân lực

[/column]